INSTYTUCJA KULTURY SAMORZˇDU WOJEWÓDZTWA ¦LˇSKIEGO

ul.Juliusza Ligonia 7, 40-036 Katowice, tel./fax (032) 251-71-04                                                                                

BIBLIOTEKA. ARCHIWUMBiblioteka zawiera ponad cztery tysi±ce ksi±żek i czasopism, głównie z dziedziny historii sztuki, archeologii i historii ¦l±ska. Zbiory s± stale wzbogacane dzięki wymianie wydawnictw i dubletów z instytucjami kultury, bibliotekami i wydawnictwami w całym kraju oraz za granic±.

Archiwum zawiera dokumentację fotograficzn± zabytków kolejnictwa, zespołów pałacowych, parkowych i folwarcznych, archeologicznych i innych. W zbiorach znajduj± się również opracowania tekstowe.

Spis czasopism i serii archeologicznych zgromadzonych w naszej bibliotece
Spis innych czasopism i serii zgromadzonych w naszej bibliotece

W zwi±zku z bież±cym uzupełnianiem zbiorów, zapytania o konkretne numery prosimy kierować drog± mailow± na adres 219@scdk.pl lub pod nr tel. (032) 25 17 104

Z biblioteki i archiwum osoby spoza instytucji mog± korzystać na miejscu.

Prosimy o wcze¶niejsze uzgodnienie terminu


Biblioteka podjęła współpracę z Bibliotek± Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach w celu popularyzacji wiedzy zwi±zanej z bogactwem i różnorodno¶ci± dziedzictwa kulturowego województwa ¶l±skiego.Małgorzata Pietrzak
www.katowickimodernizm.pl


Zarz±d Województwa ¦l±skiego ogłosił: Otwarty konkurs wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2010 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Szczegóły na:
www.silesia-region.pl


Copyright 2007 by INTER-LAN Piotr Gawlik © Odwiedziło nas już: 746168 osób
www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl