INSTYTUCJA KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ul.Juliusza Ligonia 7, 40-036 Katowice, tel./fax (032) 251-71-04                                                                                

Wiadomości konserwatorskie województwa śląskiego, pod red. B. Klajmon, t. 2:
Zamki. Pałace, Katowice 2010


Wyd. I, 2010, format B5, ss. 258, wkładki barwne, cena zł 27,-

Drugi tom Wiadomości konserwatorskich województwa śląskiego poświęcony został zamkom i pałacom znajdującym się w województwie śląskim. W książce podjęto temat prac konserwatorskich prowadzonych w zamku pszczyńskim, w zamku w Siewierzu, w pałacach Dietla w Sosnowcu, Fitznera w Siemianowicach Śląskich, Pawłowicach, Goldsteinów w Katowicach i także w Katowicach Pałacu Młodzieży. Zaprezentowano również studia i badania prowadzone w zespole pałacowo-parkowym w Koszęcinie, na Górze Zamkowej w Cieszynie, na zamkach w Żywcu i Świerklańcu, badania dendrochronologiczne w zabytkowych kościółkach drewnianych. Poruszono także problem adaptacji wnętrz górnośląskich świątyń do odnowionej liturgii po Soborze Watykańskim II. Przedstawiono ochronę zabytków na Górnym Śląsku w dwudziestoleciu międzywojennym, w tym sylwetkę Tadeusza Dobrowolskiego. W formie komunikatu zaprezentowano "Biblię pauperum" w kościółkach w Karchowicach i Lubecku.

Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2007-2008

Wyd. I, 2010, format B5, ss. 326, okładka miękka, cena zł 25,-

Wśród 37 artykułów zamieszczonych w prezentowanym tomie 34 to sprawozdania z badań archeologicznych. Dziesięć dotyczy wykopalisk na stanowiskach pradziejowych, a pozostałe obiektów średniowiecznych i nowożytnych. Interesujące wyniki uzyskano podczas badań osady kultury ceramiki wstęgowej rytej w Bravanticach oraz wielokulturowego stanowiska w Kuźniczce. Kontynuowano badania wczesnośredniowiecznej osady produkcyjnej w Dąbrowie-Łośniu oraz zamków m.in. w Kędzierzynie-Koźlu. Rozpoznano w różnym zakresie pozostałości trzech gródków późnośredniowiecznych w Ćwiklicach, Ochodzach i Żurawiu. Ciekawe zabytki znaleziono na Starym Mieście w Raciborzu. Dział Rozprawy zawiera m.in. opracowanie na temat przedwojennej archeologii na Śląsku Cieszyńskim.

Zofia Rozanow, Ewa Smulikowska
Zabytki sztuki Jasnej Góry.
Architektura. Rzeźba. Malarstwo


Wyd. I, 2009, format A4, ss. 512, 842 ilustracje barwne, oprawa twarda, cena zł 110,-

Książka "jest - jak napisała w recenzji prof. dr hab. Ewa Chojecka - pierwszą pionierską próbą ogarnięcia całościowego obiektu Jasnej Góry - zespołu zabytkowego o unikatowym charakterze nieprzerwanej ciągłości historycznej, gdzie nawarstwiają się zjawiska artystyczne tematycznie i ideowo sprzężone, datujące się od XIV wieku do współczesności". Tworzą ją dwa bloki: tekstowy i zdjęciowy. Pierwszy zawiera Wstęp oraz rozdziały Kościół pw. Znalezienia Krzyża Św. i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Kaplica Cudownego Obrazu Matki Boskiej, Klasztor, Budynki przy dziedzińcu gospodarczym, Obwarowania i zespół bramny, a także Bibliografię i Indeks nazwisk. Blok drugi to 841 ilustracji barwnych, z których wiele prezentuje obiekty dotąd nie oglądane przez czytelników i osoby odwiedzające jasnogórskie sanktuarium. W bloku tym tekst podano również w języku angielskim. Wielką pomocą dla czytelników jest informacja na każdej stronie, gdzie znajduje się oglądany zabytek, np. w kościele, kaplicy Cudownego Obrazu, klasztorze, w otoczeniu. Pozwala to na łatwą orientację w przebogatych zasobach Jasnej Góry.
Publikacja adresowana jest nie tylko do osób zajmujących się zabytkami z racji wykonywanej profesji, ale także do wszystkich interesujących się kulturą narodową.
Prezentujemy kilka fotografii ze zbioru kilkuset zamieszczonych w książce.

Wiadomości konserwatorskie województwa śląskiego, pod red. B. Klajmon, t. 1: Odkrycia. Badania. Konserwacje, Katowice 2009

Wyd. I, 2009, format B5, ss. 178, wkładki barwne, cena zł 27,-

Oddawany do rąk Czytelników pierwszy tom Wiadomości konserwatorskich województwa śląskiego inicjuje stałe - w zamyśle wydawców - publikacje pokazujące rezultaty prac konserwatorskich, prezentujące wyniki prowadzonych badań, a także popularyzujące wiedzę o zabytkach. W tomie w 3 działach - I. Prace konserwatorskie. II. Studia i badania. III. Komunikaty - pomieszczono artykuły: I. Jarosław Szpakowicz: Odkrycie i konserwacja polichromii w prezbiterium gotyckiego kościoła św. Jakuba Apostoła w Simoradzu; Agnieszka Trzos: Przebieg prac konserwatorskich prowadzonych przy sarkofagu cynowym Erdmana I Leopolda von Promnitz; Irena Kontny: Prace konserwatorskie w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Łanach Wielkich w latach 2004 - 2007; Adrian Poloczek: Konserwacja polichromii w kościele pw. św. Michała Archanioła w Żernicy k. Gliwic. II. Marian Pawliński, Jacek Pierzak: Średniowieczne grodzisko w Ćwiklicach (gm. Pszczyna) na tle podobnych reliktów rezydencji możnowładczych na Górnym Śląsku; Jadwiga Borowska - Antoniewicz: Odkrycie hypocaustum na Jasnej Górze. Przyczynek do nowego spojrzenia na zabudowania klasztorne; Aleksander Konieczny: Sprawozdanie z badań dendrochronologicznych zabytkowych kościołów w województwie śląskim przeprowadzonych w 2008 roku; Magdalena Lachowska: Pałac w Krowiarkach; Ewa Pokorska: Okładziny ceramiczne dawnych sklepów rzeźniczych z początku XX wieku w Gliwicach. III. Jacek Pierzak: Wczesnośredniowieczny ośrodek produkcji ceramiki szkliwionej z XI - XII wieku pomiędzy Bytomiem, Siewierzem, Dąbrową Górniczą i Sosnowcem w świetle najnowszych badań archeologicznych; Zestawienie dotacji udzielonych ze środków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach w latach 2007 i 2008 (Barbara Klajmon).
Książka skierowana jest do osób zajmujących się zabytkami zawodowo, a także do tych, dla których zabytek i wszystko, co go dotyczy, należy do sfery zainteresowań osobistych.

Europejskie wpływy w sztuce i architekturze województwa śląskiego

Wyd. I, 2008, format B5, ss. 46, wkładki barwne,

promocyjna cena zł 9,-

Temat XV Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie śląskim brzmiał: "Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny". Plonem sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji EDD przez Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach jest jak zwykle książka zawierająca wygłoszone referaty. Tegoroczny zbiór nosi tytuł Europejskie wpływy w sztuce i architekturze województwa śląskiego. Oto jego zawartość: Górny Śląsk jako problem badawczy w ujęciu historyka (A. Barciak), Trójkąt Trzech Cesarzy widziany inaczej: współczesny renesans tradycji artystycznych i kulturowych Śląska austriackiego (E. Chojecka), Prusy na Górnym Śląsku - dziedzictwo (D. Głazek), Dzieła warszawskich mistrzów architektury w województwie śląskim (J. Owczarek), Emocjonalizm versus racjonalizm. Dychotomia nowoczesności w architekturze dwudziestolecia międzywojennego na Górnym Śląsku - zródło, inspiracja, rywalizacja (R. Nakonieczny).

Piotr Jeleśniański, Anna Syska, Agnieszka Woźniakowska Krzysztof Jaszczyński: Bytom-Warszawa. O lwach na dwa głosy nakład wyczerpany

Wyd. I, 2008, format A5, ss. 60

Publikacja wykonana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bytomiu i Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z okazji powrotu pomnika Lwa śpiącego do Bytomia. Pomnik powstały w roku 1873 pierwotnie stał w Bytomiu, gdzie kilka razy zmienił miejsce. W parku bytomskim stał do roku 1953. Następnie w niewyjaśnionych okolicznościach zniknął. Jego losy były nieznane do 2006 roku.
Wtedy to bowiem okazało się, że stoi przy bramie warszawskiego ZOO. W wyniku wielu starań odlew ten powrócił do Bytomia.
Wydawnictwo składa się z dwu części. Część pierwsza, autorstwa pracowników Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, nosi tytuł Lew śpiący, druga, autorstwa Krzysztofa Jaszczyńskiego z Warszawy, jest zatytułowana Warszawskie lwy. Publikacja interesująco ilustrowana.

Zabytki kultury żydowskiej w województwie śląskim

Wyd. I, 2007, format B5, ss. 76 + 28 nlb, ilustracje barwne,

nakład wyczerpany

Książka stanowi pokłosie sesji popularnonaukowej zorganizowanej przez Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach z okazji kolejnych Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie śląskim. Na zawartość publikacji składają się artykuły: Eleonory Bergman Synagogi Śląska, Dariusza Walerjańskiego Zapisane w kamieniu - zachowane zabytki żydowskie w województwie śląskim, Bożeny Kubit Śladami żydowskiej przeszłości Gliwic, Jarosława Rokickiego Żydowski ruch sportowy na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Osiągnięcia sportowców żydowskich w Polsce - olimpijczycy i członkowie reprezentacji Polski oraz Schronisko żydowskie im. M. Nordaua na Hali Boraczej w Beskidzie Zachodnim (Beskid Żywiecki), Piotra Piluka Dziedzictwo kulturowe Żydów niemieckich na Śląsku z perspektywy współczesnej fotografii.

Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2005 - 2006

Wyd. I, 2007, format B5, ss. 326, okładka miękka,

promocyjna cena zł 17,50

W skład najnowszego tomu wchodzi 35 artykułów. Wszystkie to sprawozdania z badań terenowych. Zaledwie sześć z nich dotyczy pradziejów. W większości pozostałych omawiane są wykopaliska z czasów średniowiecza i nowożytności. W trzech przedstawiono wyniki badań na planowanych budowach liniowych (obwodnica Krzepic, obwodnica Siewierza, autostrada A1). Do najbardziej interesujących należą rozkopywane od wielu lat cmentarzyska kultury łużyckiej w Opatowie i Zbrojewsku, w województwie śląskim. W latach 2005 i 2006 kontynuowane były również badania osady wczesnośredniowiecznej w Dąbrowie Górniczej-Łośniu. Na stanowisku tym odkryto także skarb monet z XII wieku. Ciekawe rezultaty uzyskano podczas prac na zamkach w Strzelcach Opolskich i Kędzierzynie - Kozlu, w czasie badań na placu Tadeusza Kościuszki w Bytomiu, na tzw. strażnicy w Łutowcu i Rynku w Bielsku-Białej. Atrakcyjnych znalezisk dokonali też archeolodzy czescy.

Alicja Gałecka-Paduchowa: Architektura sakralna Raciborza

Wyd. I, 2006, format B5, ss. 100, zdjęcia barwne,

promocyjna cena zł 5,-

Książka jest czwartą publikacją poświęconą architekturze Raciborza wydaną wspólnie przez Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach oraz Urząd Miasta Raciborza. Prezentuje kościoły w samym mieście oraz w obecnych dzielnicach: Brzeziu, Markowicach, Nowych Zagrodach, Ocicach, Ostrogu, Płoni, Starej Wsi, Studziennej, Sudole. Katalog obiektów poprzedzają teksty Kościół - budowla sakralna oraz O dziejach raciborskich kościołów, obydwa przetłumaczone również na języki czeski i niemiecki. Wszystkie obiekty (13 kościołów i kaplica) przedstawiono na barwnych fotografiach oraz w notkach mówiących o ich historii, cechach architektonicznych. Całość zamyka słowniczek terminologiczny.

Dziedzictwo kulturowe wsi województwa śląskiego

Wyd. I, 2006, format B5, ss. 64, wkładka barwna, nakład wyczerpany

Książka stanowi zbiór referatów wygłoszonych na sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji kolejnych Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie śląskim. Oto ich tytuły: Dziedzictwo kulturowe jako wartość społeczna, Zróżnicowanie strojów ludowych w województwie śląskim, Wybrane folwarki województwa śląskiego, Zbiory Etnograficzne Rodziny Szenderów w Suszcu, Pomniki wojenne Górnego Śląska jako element krajobrazu kulturowego wsi - wybrane przykłady, Sala "Etablissement" w Pniowie - renowacje, "Ogród włoski" w Irządzach, Zagadnienie opieki nad zabytkami w środowisku wiejskim, 750-lecie Pniowa, Działania Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego ziemi lelowskiej, O potrawach śląskich słów kilka, Zalewajka jak poezja.


Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2003-2004


Wyd. I, 2006, format B5, ss. 290, nakład wyczerpany

Na dziesiąty tom serii składają się ponad 30 artykułów sprawozdawczych i 2 rozprawy. Badania terenowe kontynuowano na wielu stanowiskach eksplorowanych do tej pory, m.in. w Rozumicach, Zbrojewsku, Opatowie, Będzinie i Dąbrowie Górniczej. W Mokrej, w latach 200-2004, prace na cmentarzysku kultury przeworskiej zostały zakończone. Ciekawe wyniki uzyskano podczas badań nawarstwień średniowiecznych m.in. na stanowisku hutniczym w Dąbrowie Górniczej, w rejonie działek mieszczańskich w Raciborzu, na zamkach w Kędzierzynie-Koźlu, w Udorzu i tzw. strażnicy w Łutowcu. Z nowożytnych stanowisk na uwagę zasługują badania reliktów Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu. Wiele owocnych wyników przyniosły też wykopaliska archeologów na Czeskim Śląsku. Tom kończą 2 artykuły poświęcone fotograficznej dokumentacji archeologicznej.


Skarby ziemi wydarte. Górny Śląsk i pogranicze


Wyd. I, 2005, format A4, ss. 140, wkładka barwna, okładka twarda,

promocyjna cena zł 35,-

W albumie Skarby ziemi wydarte przedstawiono około 550 zabytków archeologicznych znalezionych na stu stanowiskach w województwach śląskim i opolskim w okresie od końca XIX wieku do czasów dzisiejszych. Ułożono je w porządku chronologicznym. Przy zdjęciach zabytków umieszczono krótkie informacje o nich, między innymi: chronologia, okoliczności odkrycia, miejsce przechowywania. Kilkunastu fotografików wykonało znakomite zdjęcia (część pochodzi z archiwów), a autorami haseł jest 50 archeologów. Zdjęcia z tekstami uzupełniają: wstęp tłumaczony na języki angielski, niemiecki i czeski, mapka z lokalizacją miejscowości, w których znaleziono zabytki, bibliografia oraz indeksy. Mamy nadzieję, że album dobrze zaprezentuje bogate dziedzictwo archeologiczne Górnego Śląska i ziem pogranicznych, a jego popularnonaukowy charakter umożliwi dotarcie do szerszego kręgu czytelników, w tym do młodzieży szkolnej i miłośników zabytków archeologicznych.


Historyczne osiedla robotnicze


Wyd. I, 2005, format B5, ss. 84, wkładka barwna,

promocyjna cena zł 2,50 chwiliwo niedostępne

Efektem sesji popularnonaukowej związanej z kolejnymi Europejskimi Dniami Dziedzictwa w województwie śląskim jest 11 referatów ilustrowanych zdjęciami historycznych założeń oraz aktualnymi prezentacjami osiedli. Są to: D. Głazek Gdzie mieszkał ongiś robotnik? R. Szopy Kolonie robotnicze z terenu Chorzowa, D. Adamczaka Brusiek - przykład dawnego budownictwa robotniczego na ziemi lublinieckiej, B. Klajmon Rewitalizacja kolonii Zgorzelec w Bytomiu, B. Błachuty Fabryka - pałac - osiedle. Osiedle robotnicze w strukturze zespołu fabryczno-rezydencjonalnego na przykładzie zespołu Henryka Dietla w Sosnowcu, E. Chmielewskiej Historyczne kolonie i osiedla robotnicze w Sosnowcu, B. Małuseckiego Rokitnica - osiedle robotnicze, P. Nadolskiego Osiedla robotnicze ziem rybnickiej i wodzisławskiej, H. Mercika Kolonia robotnicza w rejonie ulic Kościelnej - Staszica - Wolności w Rudzie, dzielnicy Ruda Śląska, M. Walker Zieleń w osiedlach i koloniach robotniczych, A. Frużyńskiego Powstanie i rozwój zabrzańskich osiedli patronackich od XVIII wieku do 1939 roku.


Sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe w województwie śląskim


Wyd. I, 2005, format A5, ss. 98, wkładka barwna,

promocyjna cena zł 2,-

Na książkę, będącą pokłosiem sesji naukowej zorganizowanej w Katowicach w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie śląskim, składają się referaty: Andrzeja Holeczki-Kiehla Ilustracja pielgrzymki w przestrzeni, ks. Jana Góreckiego Irenicrzno-integracyjny wymiar pielgrzymowania parafian boguckich do sanktuariów maryjnych na przełomie XIX i XX wieku, ks. Janusza Wycisły Określenia zespołu sakralnego w Piekarach w tradycji górnośląskiej, Ireny Kontny Sanktuarium Matki Boskiej Uśmiechniętej w Pszowie, Bożeny Kubit Sanktuarium Matki Boskiej Łysieckiej, Bogusława Małuseckiego Pielgrzymki gliwickie, ks. Henryka Pyki Zespół klasztorno-parkowy ojców franciszkanów w Katowicach-Panewnikach jako miejsce pielgrzymowania, Przemysława Nadolskiego Zapomniane sanktuaria Górnego Śląska - Zbrosławice, Miasteczko Śląskie, Tworóg, Ryszarda Szopy Sanktuarium św. Floriana w Chorzowie - św. Florian w sztuce Górnego Śląska, Damiana Adamczaka Drewniane kościoły pątnicze na Górnym Śląsku, Małgorzaty Malinowskiej-Klimek Czynniki powstawania nowych miejsc kultu religii chrześcijańskiej na terenie obecnego Sosnowca od XIX wieku do roku 1945. Publikację wzbogacają barwne fotografie.


Bytom i jego dziedzictwo w 750-lecie nadania praw miejskich


Wyd. I, 2005, format B5, ss. 270, wkładka barwna,

promocyjna cena zł 7,-

Publikację stanowi zbiór referatów wygłoszonych na jubileuszowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej w Bytomiu: Jan Drabina - Bytom historyczny. Miasto - ludzie, bp Jan Kopiec - Miejsce Kościoła katolickiego w dziejach miasta Bytomia, Izabella Wójcik-Kühnel - Rozplanowanie przestrzenne centrum miasta Bytomia w obrębie współczesnego rynku na podstawie badań archeologicznych, Aldona Andrzejewska - Możliwości poznawcze archeologii w badaniach miast na przykładzie Bytomia, Jacek Pierzak - Miejskie mury obronne w Bytomiu w świetle badań archeologicznych, Zdzisław Jedynak - Lokalizacja średniowiecznego zamku bytomskiego w świetle źródeł archiwalnych i badań archeologicznych, Ryszard Szopa - Architektura średniowiecznego kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bytomiu, Henryka Andrzejczak - Świątynia mariacka - dziedzictwo religijno-kulturowe, Jerzy Gorzelik - Sztuka bytomska doby baroku, Michał Wardzyński - Między Krakowem, Bytomiem a Częstochową. Jan Solski - snycerz pierwszej połowy XVIII wieku, Dorota Głazek - Neostylowe kościoły w Bytomiu, Barbara Szczypka-Gwiazda - Awangarda i tradycja. Kierunki rozwoju urbanistyczno-architektonicznego Bytomia w dwudziestoleciu międzywojennym, Adam Frużyński - Historia przemysłu górniczo-hutniczego w Bytomiu od początku XVIII wieku do roku 1939, Przemysław Nadolski - Powstanie i rozwój bytomskiej infrastruktury - wodociągi i kanalizacja, gaz, energia elektryczna, Stefan Zemła - Bytomskie wspomnienia.


Powiat kłobucki


Wyd. I, format A5, ss. 32, zdjęcia barwne, nakład wyczerpany

W 2005 roku Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach rozpoczęło weryfikację zabytków województwa śląskiego. Celem zadania jest ustalenie zasobów zabytkowych województwa i stanu ich zachowania. Przyjęto następujące kryteria wyboru obiektów: wpis do rejestru zabytków, uwzględnienie w spisach obiektów o cechach zabytkowych udostępnionych przez gminy. W powiecie kłobuckim zweryfikowano około 950 obiektów oraz przeanalizowano układy przestrzenne dwu miast i prawie 140 miejscowości. Szczegółowe wyniki badań są dostępne w bazie danych ŚCDK.


Powiat lubliniecki


Wyd. I, format A5, ss. 28, zdjęcia barwne, nakład wyczerpany

W 2005 roku Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach rozpoczęło weryfikację zabytków województwa śląskiego. Celem zadania jest ustalenie zasobów zabytkowych województwa i stanu ich zachowania. Przyjęto następujące kryteria wyboru obiektów: wpis do rejestru zabytków, uwzględnienie w spisach obiektów o cechach zabytkowych udostępnionych przez gminy. W powiecie lublinieckim zweryfikowano około 550 obiektów oraz przeanalizowano układy przestrzenne dwu miast i prawie 60 miejscowości. Szczegółowe wyniki badań są dostępne w bazie danych ŚCDK.


Żywieckie projekty Karola Pietschki - architekta arcyksięcia Albrechta Fryderyka Habsburga


Wyd. I, 2004, format 23,7 x 16,5 cm, ss. 100, zdjęcia barwne,

cena promocyjna 12,50zł

Album tworzą dwa opracowania: Bożeny Husar Budownictwo drewniane w dobrach żywieckich według projektów Karola Pietschki i Doroty Firlej Plany przebudowy zamku żywieckiego oraz projekty innych obiektów. Bardzo interesujące i wykonane z niezwykłą precyzją XIX-wieczne plany i projekty zabudowań, głównie leśniczówek, gajówek, noszące cechy budownictwa alpejskiego, mogą stanowić wzorzec dla realizatorów marzeń o własnym domu czy letniej posiadłości.


Alicja Gałecka-Paduchowa: Zabytkowa architektura municypalna i przemysłowa Raciborza


Wyd. I, 2004, format B5, ss. 92, zdjęcia barwne,

cena promocyjna zł 5,-

Książka stanowi kolejną publikację ŚCDK poświęconą Raciborzowi. "Autorka starała się opowiedzieć historię znaczących budowli municypalnych i przemysłowych Raciborza. Ich znaczenie i potrzebę ochrony poprzez - jeśli to możliwe - kontynuację dawnych funkcji, bądź przez adaptację " - czytamy w słowie Od wydawcy. Dzięki niej możemy poznać obecny stan wspomnianych obiektów.


Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2001-2002


Wyd. I, 2004, format B5, ss. 355, mapki,

promocyjna cena zł 15,25

W ostatnim, dziewiątym, tomie ukazało się 40 artykułów omawiających prace archeologiczne prowadzone w województwach śląskim i opolskim, a także na Śląsku Czeskim. Kontynuowano badania na stanowiskach kultury łużyckiej w Truskolasach i Zbrojewsku oraz kultury przeworskiej w Wójcicach i Mokrej. Ciekawych odkryć dokonano na trasie budowy autostrady A4 w Zakrzowie i Jaryszowie. Wiele sprawozdań poświęcono wykopaliskom ze średniowiecza. W latach 2001-2002 realizowano również prace powierzchniowe w ramach projektu "Badania pradziejowych osiedli wyżynnych na Podbeskidziu między Beczwą (Republika Czeska) a Białą (Rzeczpospolita Polska)".


Tomasz Wagner: Zabrze. Nieznane oblicza śląskiej architektury


Wyd. I, 2004, format A5, ss.140, ilustracje,

promocyjna cena zł 7,50

Książka - w 2002 roku wyróżniona przez Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków za prace naukowe, studialne i popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa - to zbiór esejów popularyzujących lokalny krajobraz architektoniczny Zabrza, ukazujących jego piękno, niepowtarzalny charakter. Tworzą go zaś nie tylko dzieła mistrzów, ale także to wszystko, co postrzegane jest jako elementy codzienności. Warto przytoczyć wyznanie autora - architekta, iż eseje te "są w pewnym stopniu uzewnętrznieniem zakorzenionej w mojej świadomości miłości do architektury, wśród której wyrosłem".


Dorota Głazek: Domus Celeberrima. Architektura sakralna (katolicka) przemysłowej części Górnego Śląska. 1870-1914


Wyd. I, 2003, format B5, ss. 292, ilustracje,

cena promocyjna zł 10,50

Publikacja składa się z dwu części: opisowej i katalogowej. Część pierwszą tworzą rozdziały: Wprowadzenie, Górny Śląsk w XIX wieku, Sytuacja Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku, Budownictwo sakralne na Górnym Śląsku do początku XIX wieku, Kościoły na Górnym Śląsku w XIX i na początku XX wieku, Po I wojnie światowej, Podsumowanie. Katalog to prezentacja 86 kościołów - ilustracje wraz z informacjami uszeregowanymi wg kategorii: miejscowość, data i autor projektu, patron, budowa, opis, historia, uwagi, plan, bibliografia, archiwalia.


Architektura rezydencjonalna


Wyd. I, 2003, format 15,6 x 22,5 cm, ss. 56, ilustracje, nakład wyczerpany

Książka jest plonem sesji naukowej z udziałem historyków sztuki, architektów, przedstawicieli służb konserwatorskich, a zatem osób, które w swej pracy często podejmują temat zaznaczony w tytule spotkania. Publikacja zawiera wypowiedzi: Eugeniusza Paducha (Wprowadzenie), Doroty Głazek (Architektura rezydencjonalna), Andrzeja Holeczki-Kiehla (Wille Katowic. 1850-1939), Ryszarda Szopy (Wille w Gliwicach. Wybrane przykłady), Bogusława Małuseckiego (Wille w Gliwicach), Ariany Gano-Kotuli (Pałace województwa śląskiego), Martyny Walker (Wybrane zespoły rezydencjonalne województwa śląskiego na tle przemian założeń pałacowo-parkowych w Europie), Katarzyny Zawadzkiej (Pałac Dietla w Sosnowcu. Powojenne losy).


Zabytki techniki województwa śląskiego. Przewodnik po wybranych obiektach


Wyd. I, 2002, format 10 x 19 cm, ss. 116, mapa 38 x 54, nakład wyczerpany

Zakłady przemysłowe nadal są ważnym elementem panoramy województwa śląskiego. Wykorzystanie zakładów zabytkowych do nowych funkcji jest niezwykle istotne dla zachowania tożsamości kulturowej i historycznej oraz utrwalonego w ciągu ostatnich dwóch stuleci krajobrazu tej ziemi. W przewodniku miejscowości o dużej koncentracji cennych zabytkowych obiektów przemysłowych, a także miejscowości, w których znajdują się pojedyncze interesujące obiekty, powiązano ze sobą rodzajem szlaku turystycznego. Przedstawiono je w kolejności alfabetycznej. Podobnie postąpiono z godnymi zobaczenia zabytkami znajdującymi się poza trasą. Wstęp oraz opisy zamieszczono w 3 wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej. Autorką koncepcji szlaku i przewodnika oraz części opisów jest Ewa Mackiewicz, autorką pozostałych opisów - Dagny Gątkowska.


Witraże na Śląsku


Wyd. I, 2002, format B5, ss. 176, wkładka barwna,

promocyjna cena zł 22,-

Książka zawiera referaty wygłoszonej na sesji poświęconej zabytkom sztuki witrażowej na Górnym Śląsku. Podjęto następujące tematy: Stan badań nad sztuką witrażową w Polsce, Co wiemy o średniowiecznych witrażach śląskich? Witraże na Górnym Śląsku. 1850-1950. Projektanci i pracownie, Chorzowskie witraże jako przykład wielokierunkowego zespołu artystycznego, Witraż "Ukrzyżowany na skrzydłach serafina" Stanisława Wyspiańskiego w kaplicy Kurii Metropolitalnej w Katowicach, Szkice witraży na projektach dekoracji malarskich do wnętrz sakralnych i świeckich autorstwa śląskiego artysty Josepha Langera (1865-1918), Witraże kościoła św. Antoniego w Chorzowie, Witraż w śląskiej przestrzeni architektonicznej w XIX i XX wieku, Witraże katowickich i bytomskich kamienic i budynków użyteczności publicznej w latach 1890-1939, Witraże w pałacu Schoenów w Sosnowcu, Witraże heraldyczne w pałacu myśliwskim w Promnicach, Ikonografia górnośląskich witraży sakralnych na początku XX wieku (na wybranych przykładach), Śląskie witraże Wiktora Ostrzołka, Oszklenia ochronne zabytkowych witraży - na przykładzie witraży z kaplicy św. Anny na Zamku Wysokim w Malborku oraz kościoła św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu, Rusing - witraż inaczej, Katalog wytwórni i projektantów czynnych na Górnym Śląsku.


Architektura modernistyczna Katowic i innych miast polskiego i czeskiego Śląska


Wyd. I, 2002, format B5, ss. 60, ilustracje, mapy,

promocyjna cena zł 2,-

Publikacja stanowi plon sesji zorganizowanej przez Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach we współpracy ze Statnim Pamatkovym Ustavem w Ostrawie oraz Oddziałem Górnośląskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Katowicach. Sesja poświęcona była architekturze modernistycznej oraz jej wpływowi na ostateczne ukształtowanie oblicza takich miast, jak Ostrawa, Vbrno, Katowice, Chorzów, Gliwice i inne. W książce zamieszczono referaty: Doroty Głazek Architektura międzywojenna w Katowicach. Historyzm? Nowoczesność? Barbary Szczypki-Gwiazdy Oblicza modernizmu w architekturze Górnego Śląska, Nad'y Goryczkovej Twórczość architekta Josefa Hoffmanna na Śląsku.


Zabytki architektury obronnej w województwie śląskim


Wyd. I, 2002, format B5, ss. 72, ilustracje, mapy, nakład wyczerpany

Książka zawiera referaty wygłoszone na sesji naukowej zorganizowanej przez Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach: Zabytki architektury obronnej w województwie śląskim, Zabytki architektury obronnej. Problemy ich instytucjonalnej ochrony (Fortyfikacja najnowsza), Wartości przestrzeni i architektury militaris województwa śląskiego wraz z obrzeżem, XX-wieczne zabytki architektury obronnej Śląska, Krajobraz a architektura obronna, Architektura obiektów koszarowych na Górnym Śląsku do roku 1945, Mury obronne Żor, Twierdze i zespoły foryfikacji na terenie Śląska czeskiego.


Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 1999-2000


Wyd. I, 2002, format B5, ss. 517,

promocyjna cena zł 28,80

Ósmy, najobszerniejszy do tej pory, tom otwierają sprawozdania z badań archeologicznych na obiektach ze starszej epoki kamienia w Rozumicach, Owsiszczach, Zrębicach (Jaskinia Komarowa) i Dzierżysławiu. Kilka artykułów dotyczy prac na osadach neolitycznych m.in. w Cieszynie-Krasnej, Owsiszczach, Kietlicach, Polskiej Cerekwi. Omówione są też cmentarzyska kultury łużyckiej w Opatowie, Opolu-Nowej Wsi Królewskiej, Truskolasach, Zbrojewsku, Nowakach, cmentarzysko w Mokrej, osady hutnicze w Kotorzu Małym i Kotorzu Wielkim, ośrodek produkcji ołowiu w Dąbrowie Górniczej, średniowieczne nawarstwienia w Bytomiu, Nysie i Bielsku-Białej. Intensyfikacja robót ziemnych na budowie autostrad A1 i A4 doprowadziła do licznych odkryć, które opisano w dwóch zbiorczych artykułach.


Aleksandra Goniewicz, Rok 1922 na Górnym Śląsku. Przejęcie części Górnego Śląska przez Rzeczpospolitą


Wyd. I, 2002, format 11 x 15 cm, ss. 64, ilustracje, nakład wyczerpany

Kolejna książeczka poświęcona tematyce górnośląskiej, wydana z okazji 80-lecia przyłączenia części Górnego Śląska do Polski. Wojsko polskie wkroczyło na przyznaną Rzeczypospolitej część Górnego Śląska 20 czerwca 1922 roku. Uroczystości przejęcia pięciu stref obszaru plebiscytowego zakończyły się 16 lipca podpisaniem w Katowicach aktu zjednoczenia Górnego Śląska z Polską. W książeczce zaprezentowano wkraczanie wojska polskiego do kolejnych miast górnośląskich. Zakres chronologiczny obejmuje daty 12 czerwca - 5 grudnia 1922 roku.


Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1998 roku


Wyd. I, 2001, format B5, ss. 307,

promocyjna cena zł 15,40

W siódmym tomie omówione są wyniki m.in. kontynuowanych badań w Rozumicach i Dzierżysławiu. Jak niemal w każdym tomie, liczne są artykuły o wykopaliskach na cmentarzyskach kultury łużyckiej, a miano-wicie: w Opatowie, Truskolasach, Nowakach, Zbrojewsku. Opolu-Wójtowej Wsi, Namysłowie. Interesujące wyniki przyniosły prace terenowe w Łanach na trasie budowy autostrady A4. Dalej badane są: cmentarzysko w Mokrej, grodzisko w Chotebuzu-Podoborze, Góry Zamkowe w Będzinie i Cieszynie, średniowieczne stanowiska w Bielsku, Raciborzu, Hutkach. Tom zamykają artykuły o archeologii lotniczej na Morawach i Górnym Śląsku.


Aleksandra Goniewicz: Powstania śląskie. 1919. 1920. 1921. Przewodnik po miejscowościach


Wyd. I, format 11 x 15 cm, ss. 64, lustracje,

promocyjna cena zł 5,-

Publikacja ma charakter przewodnika po ważniejszych miejscowościach objętych w okresie powstań śląskich działaniami zbrojnymi. Całość materiału została ujęta w trzy bloki tematyczne, dotyczące kolejno trzech powstań. W każdym bloku przedstawiono w ujęciu chronologicznym wydarzenia w poszczególnych miejscowościach. Po opisie wydarzeń zamieszczono dodatkową informację o miejscach pamięci z okresu zrywu powstańczego znajdujących się w obrębie miasta lub gminy. O zasięgu terytorialnym mówi mapka.


Alicja Gałecka-Paduchowa, Kamienice Raciborza


Wyd. I, 2001, format B5, ss. 100, ilustracje,

cena promocyjna zł 5,-

W wydawnictwie na przykładzie 73 obiektów, zaprezentowanych na około 240 barwnych fotografiach, pokazano najciekawsze kamienice Raciborza, jednego najstarszych miast górnośląskich. Każdy obiekt opatrzono opisem zawierającym informacje z dziedziny architektury i historii sztuki. Książkę wzbogacono słowniczkiem terminologicznym. Wstęp do książki przetłumaczono na język niemiecki.


Opactwo cysterskie w Rudach na Górnym Śląsku w świetle badań terenowych w latach 1992-1995


Wyd. I, 2001, format B5, ss. 314, nakład wyczerpany

Książka stanowi wynik badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Łódzkiego w zespole cysterskim w Rudach. Publikację tworzą rozdziały: Zagadnienia wstępne, Klasztor cystersów w Rudach. Zarys dziejów, Dobra komory raciborskiej w XIX i XX wieku. Opis i wyniki badań terenowych. Kultura materialna, Przemiany budowlane klasztoru cysterskiego i pałacu książąt raciborskich, Zakończenie, Aneksy (w tym poczet opatów rudzkich i rodowód książąt Raciborza z rodów von Hessen i von Hohenlohe). Całość zamyka streszczenie w języku niemieckim.


Piotr Siemko, Nie zachowane kościoły drewniane Górnego Śląska


Wyd. I, 2001, format 26,5 x 21,5 cm, ss. 208, ilustracje,

promocyjna cena zł 10,-

Publikacja to katalog nie istniejących już górnośląskich zabytkowych świątyń drewnianych. Jej wartość bezdyskusyjną wyznacza bogaty, dziś już unikatowy materiał ikonograficzny - około 220 zdjęć prezentujących 78 obiektów. Fotografie te oraz wiedzę o kościołach i miejscowościach autor uzyskał nie tylko w bibliotekach i archiwach, lecz także na parafiach, przemierzając Górny Śląsk wzdłuż i wszerz. Walorem dodatkowym książki jest bogata Bibliografia. Publikację zamyka streszczenie w języku niemieckim.


Architektura przemysłowa i zabytki techniki na Śląsku w dobie restrukturyzacji


Wyd. I, 2000, format B5, ss. 196, ryciny,

nakład wyczerpany

Na książkę stanowiącą zbiór referatów składają się m.in.: Kierunki lokalizacji przemysłu we Wrocławiu w okresie rewolucji przemysłowej, Architektura przemysłowa Bielska-Białej. Problem zachowania i adaptacji, Skansen Górniczy "Królowa Luiza" w Zabrzu, Zespół dawnego szybu "Krystyna" KWK "Szombierki" w Bytomiu - problemy konserwatorskie w obliczu likwidacji zakładu, Przekształcenia zakładów przemysłowych - współczesne tendencje, Stan zachowania zabytkowych obiektów przemysłowych województwa śląskiego, a także referaty prezentujące doświadczenia krajów sąsiednich - Czech i Niemiec.


Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1997 roku


Wyd. I, 2000, format B5, ss. 242, nakład wyczerpany

W szóstym tomie zaprezentowano wyniki badań wykopaliskowych dwóch ważnych stanowisk paleolitycznych w Rozumicach i Dzierżysławiu. Dalej prowadzono prace m.in. na cmentarzyskach kultury łużyckiej w Zbrojewsku i Namysłowie, cmentarzysku kultury przeworskiej w Mokrej, grodzisku w Chotebuzu-Podoborze, Górze Zamkowej w Będzinie, na Górze Zamkowej w Cieszynie, rynkach raciborskim i bielskim.


Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1996 roku


Wyd. I, 2000, format B5, ss. 250, mapki, nakład wyczerpany

W kolejnym, piątym tomie, przedstawiono m.in. wcześniej już badane: cmentarzysko w Zbrojewsku, osadę i cmentarzysko w Namysłowie, cmentarzysko w Mokrej, Górę Zamkową w Będzinie oraz obiekty średniowieczne w Chotebuzu-Podoborze, Bytomiu i Raciborzu. W Rozprawach omówiono program komputerowy ArPol dotyczący AZP.


Ratusze województwa śląskiego i ziem przygranicznych


Wyd. I, 2000, ss. 144, ilustracje, nakład wyczerpany

Katalog prezentuje barwne zdjęcia i opisy 46 ratuszy (obecnych i dawnych) województwa śląskiego oraz 13 ratuszy czeskich. Opisy zawierają krótką informację o historii miejscowości, ratusza oraz o jego architekturze. W publikacji zamieszczono również czesko- i niemieckojęzyczne skróty opisów obiektów.


Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1995 roku


Wyd. I, 1998, format B5, ss. 284, mapki,

promocyjna cena zł 11,90

Czwarty tom opracowano przy współudziale archeologów czeskich. Włączono bowiem do niego sprawozdania z badań prowadzonych na części Górnego Śląska znajdującej się obecnie w Republice Czeskiej. Kontynuowano prace badawcze na stanowiskach kultury łużyckiej, m.in. w Zbrojewsku, Namysłowie, oraz na osadzie kultury przeworskiej w Bielicach. Podjęto zabezpieczanie cmentarzyska kultury przeworskiej w Mokrej. Udany sezon mieli również archeolodzy rozkopujący Górę Zamkową w Będzinie, grodzisko w Chotebuzu-Podoborze, średniowieczne Bielsko i Racibórz. W tomie tym ostatni raz zamieszczono rezultaty poszukiwań powierzchniowych w ramach AZP.


Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1994 roku


Wyd. I, 1997, format B5, ss. 472, mapki, oprawa twarda,

promocyjna cena zł 14,-

Trzeci tom informuje o interesujących odkryciach w schronisku skalnym Biśnik w Strzegowej. Równie ciekawych znalezisk dokonano na osadzie i cmentarzysku kultury łużyckiej w Namysłowie. Kontynuowano prace na osadach kultury przeworskiej i wczesnośredniowiecznej w Bielicach, podobnie jak na Górze Zamkowej w Będzinie. Liczne były wykopaliska na obiektach średniowiecznych, w tym w Sławkowie, Bytomiu, Cieszynie i Rudach. Badania powierzchniowe objęły także tereny poza obszarami AZP, a mianowicie w pasie przeznaczonym pod budowę autostrady A1 i wzdłuż doliny Rudy. Cztery artykuły dotyczą problematyki konserwatorskiej.


Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1993 roku


Wyd. I, 1997, format B5, ss. 478, mapki, oprawa twarda, nakład wyczerpany

Sprawozdania w drugim tomie, podobnie jak w następnym, obejmują badania prowadzone w byłych województwach bielskim, częstochowskim, katowickim i opolskim. W 1993 roku dokonano ciekawych odkryć na osadzie kultury przeworskiej w Namysłowie. W Lasowicach zabezpieczono skarb monet z X wieku. W Bytomiu i Nysie natrafiono na bogate nawarstwienia późnośredniowieczne. Owocne były także poszukiwania w zespole opactwa cysterskiego w Rudach i na osadzie hutniczej z XVI wieku w Hutkach. Kontynuowano penetracje powierzchniowe w ramach AZP. Opublikowano wyniki prac na 21 obszarach. W dziale Rozprawy rozpoczęto druk artykułów poświęconych dokumentacji i ochronie zabytków archeologicznych.


Barbara Klajmon, Katowicka kamienica mieszczańska. 1840-1918. Śródmieście


Wyd. I, 1997, format A4, ss. 156, ilustracje, nakład wyczerpany

Wydawnictwo poświęcone architekturze kamienic czynszowych Katowic z czasu przed pojawieniem się pierwszej zabudowy o charakterze miejskim do końca I wojny światowej. Autorka ograniczyła się do 13 śródmiejskich kwartałów, stanowiących najstarszą część miasta. Budowle tego obszaru stanowią zespół reprezentatywny dla całego miasta. Część katalogową poprzedza wstęp Katowicka kamienica czynszowa w latach 1840-1918, przetłumaczony na język niemiecki. W wersji niemieckiej podano również indeks obiektów ujętych w katalogu, wykaz budowniczych i architektów działających w latach 1860-1918 oraz ich prace, a także obecne i dawne nazwy ulic.


Eugeniusz Paduch, Droga Górnego Śląska do niepodległej Polski. 75. rocznica połączenia części Górnego Śląska z Rzeczpospolitą


Wyd. I, 1997, format 12,4 x 19,5 cm, ss. 44, ilustracje,

promocyjna cena zł 1,-


Wersja francuska: Le Chemin de la Haute Silésie vers la Pologne Indépendant

Wyd. I, 1997, format 12,4 x 19,5 cm, ss. 44, ilustracje,

promocyjna cena zł 1,-


Wersja angielska: Upper Silesians Road to Independent Poland

Wyd. I, 1997, format 12,4 x 19,5 cm, ss. 44, ilustracje,

promocyjna cena zł 1,-

W niewielkiej tej książeczce podano skondensowaną informację historyczną o Górnym Śląsku, który w granice II Rzeczypospolitej wszedł jako ostatni spośród regionów zamieszkałych przez ludność polską. W publikacji mowa o kontaktach Górnoślązaków z Polakami z innych ziem, zwłaszcza z Wielkopolski, Galicji oraz Królestwa Polskiego, o przemianach ich świadomości narodowej. Wydawnictwo bogato ilustrowane. Książeczka wydana w trzech wersjach językowych (polska, angielska i francuska), ale jako publikacje oddzielne. Wszystkie w jednakowej, interesującej szacie graficznej i w tej samej cenie.


Alicja Gałecka-Paduchowa: Kapliczki, figury i krzyże przydrożne ziemi raciborskiej


Wyd. I, format B5, ss. 166, zdjęcia barwne, nakład wyczerpany

Przydrożne kapliczki, krzyże i figury świętych stanowią jedną z cech krajobrazu ziemi raciborskiej (gminy: Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie, Rudnik). W książce zaprezentowano wybrane obiekty, które opatrzono informacją na temat ich architektury i czasu powstania. Zamieszczono w niej również indeks wszystkich zabytków należących do małej architektury sakralnej ziemi raciborskiej.


Corpus inscriptionum rudensium


Zebrali i komentarzem opatrzyli Jan Szymczak i Alicja Szymczakowa

Wyd. I, 1996, format B5, ss. 104, ilustracje, nakład wyczerpany

W książce mowa o zabytkach epigrafiki pochodzących z czasów od 3. ćwierci XVI wieku do 1939 roku z zespołu kościelno-pałacowego w Rudach. Są nimi napisy o charakterze monumentalnym na płytach i tablicach z marmuru, piaskowca, drewna, np. na kamiennych portalach, metalowych tabliczkach trumiennych. Publikacja dzieli się na dwie zasadnicze części: na wprowadzenie pt. Zabytki epigraficzne w Rudach, przetłumaczone na języki niemiecki i francuski, i na Edycję inskrypcji, które podano w kilku grupach tematycznych: krypta cysterska, krypta książęca, nagrobki w kościele, paramenty kościelne, detale architektoniczne, portrety i obrazy, polichromie w kościele. Dołączono również inskrypcje nie zachowane.


Wojciech Gorgolewski, Eugeniusz Tomczak, Grodziska Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego z lotu ptaka


Wyd. I, 1996, format 29,5 x 21,2 cm, ss. 97, ilustracje, oprawa twarda, nakład wyczerpany

Album autorstwa fotografika i archeologa jest pierwszym w polskiej literaturze archeologicznej wydawnictwem, które powstało dzięki wykorzystaniu zdjęcia lotniczego jako narzędzia pracy archeologa. Książka zawiera 71 zdjęć barwnych, które opatrzono komentarzem w językach polskim, niemieckim i angielskim. Część fotograficzną otwiera mapka miejscowości, w których znajdują się grodziska zaprezentowane w albumie. Publikacja przeznaczona nie tylko dla profesjonalistów, ale także dla każdego, kto chce nauczyć się dostrzegać ślady przeszłości w miejscach często nie zwracających na siebie uwagi.


Henryk Christoph, John Baildon. Zarys biografii


Wyd. I, 1996, format A5, ss. 80, ilustracje,

promocyjna cena zł 2,-

Publikacja poświęcona pionierowi hutnictwa na Górnym Śląsku Johnowi Baildonowi. Mowa w niej najpierw o początkach uprzemysłowienia na Górnym Śląsku, następnie już o samym Baildonie - o domu rodzinnym i latach młodzieńczych, o osiągnięciach w przemyśle, w tym o jego inicjatywach inwestycyjnych na Górnym Śląsku, także o pracy Johna oraz Williama Baildonów na Morawach i w Czechach. Książka wzbogacona wywodem rodzinnym Baildonów - tablicą genealogiczną rodu do roku 1943, a także biografiami osób związanych z Johnem Baildonem, m.in. M. Boultona, H. Corta, F.A. Haynitza, F.W. Redena, J. Watta, J.F. Weddinga, J. i W. Wilkinsonów.


Przestrzeń. Architektura. Malarstwo. Wybrane zagadnienia sztuki górnośląskiej, pod red. Ewy Chojeckiej


Wyd. I, 1995, format A4, ss. 140, ilustracje, nakład wyczerpany

Książka zawiera cztery studia ukazujące - jak stwierdza redaktor naukowy prof. Ewa Chojecka - "światowidowie oblicze sztuki górnośląskiej". O zawartości publikacji najpełniej informują tytuły studiów: Architektura i założenie przestrzenne oraz treści ideowo-artystyczne Bielskiego Syjonu, Dzieje budowy kościoła w Goduli - "fabrica ecclesiae" 2. połowy XIX wieku, Śląski rozdział twórczości Adam Bunscha oraz Reprezentacyjne założenie placu forum Katowic jako próba stworzenia "przestrzeni symbolicznej".


Jerzy Rajman: Jemielnica. Wieś i klasztor cysterski na Górnym Śląsku

Wyd. I, 1995, format B5, ss. 140, barwna wkładka fotograficzna, nakład wyczerpany

O zawartości książki najlepiej mówią tytuły rozdziałów: Przed przybyciem mnichów, Założenie opactwa i jego najstarsze uposażenie, Gospodarka klasztorna i chłopska, Konwent cysterski w Jemielnicy, Mieszkańcy Jemielnicy (stosunki społeczne, demograficzne i narodowościowe), W służbie Bogu i ludziom, Zamiast zakończenia. Niesprawiedliwy los. W publikacji zamieszczono również Bibliografię oraz Indeks nazw geograficznych.


Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1991-1992


Wyd. I, 1994, format B5, ss. 379, mapki, oprawa twarda,

promocyjna cena zł 1,-

Pierwszy tom serii zawiera sprawozdania z badań wykopaliskowych i powierzchniowych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Na szczególną uwagę zasługują znaleziska paleolityczne z Dzierżysławia i z jaskiń wchodzących w skład Skał Kroczyckich, a także zabytki odkryte podczas badań cmentarzyska kultury łużyckiej w Świbiu i wielokulturowego stanowiska na Górze Birów w Podzamczu. Interesujący jest też wydobyty w Raciborzu-Ostrogu skarb srebrnych groszy praskich. Wyniki prac prowadzonych w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski przedstawiono w 20 artykułach, do których załączono mapy lokalizacyjne stanowisk archeologicznych.


Karta kulturowa rzeki


Wyd. I, 1993, format A5, ss. 216, ryciny,

promocyjna cena zł 1,-

Publikację stanowi zbiór 28 wypowiedzi reprezentantów różnych dyscyplin naukowych. Głosy te mają pomóc w pracach nad kartą kulturową rzeki. O szerokości zakresu tematycznego niech świadczą tytuły artykułów: Kategoria przestrzeni w filozofii, Socjologia przestrzeni i przestrzeń kulturowa rzeki, Rzeka jako kategoria kulturowa, Nie obejdzie się bez geografii historycznej, Rola Odry w dziejach Śląska, Rola literatury i nauki o literaturze w tworzeniu "karty kulturowej rzeki", Świętość rzeki, Rzeka jako element polityki wodnej kraju, Kilka przykładów zagospodarowania przestrzennego dolin rzek i ich zlewni z punktu widzenia ochrony istniejących zasobów kulturowych.
www.katowickimodernizm.pl


Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił: Otwarty konkurs wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2010 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Szczegóły na:
www.silesia-region.pl


Copyright 2007 by INTER-LAN Piotr Gawlik © Odwiedziło nas już: 746164 osób
www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl