INSTYTUCJA KULTURY SAMORZˇDU WOJEWÓDZTWA ¦LˇSKIEGO

ul.Juliusza Ligonia 7, 40-036 Katowice, tel./fax (032) 251-71-04                                                                                

¦l±skie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach jest wojewódzk± samorz±dow± instytucj± kultury powołan± do prowadzenia działalno¶ci w celu zachowania warto¶ci ¶rodowiska kulturowego oraz do podejmowania działań zwi±zanych z ochron± dziedzictwa kulturowego województwa ¶l±skiego i opiek± nad tym dziedzictwem.

W sferze zainteresowania Centrum pozostaj± warto¶ci materialne i niematerialne dziedzictwa kulturowego, w tym między innymi:

-zabytki nieruchome: dzieła architektury i budownictwa, parki, ogrody, dzieła budownictwa obronnego, obiekty przemysłu i techniki, układy urbanistyczne i ruralistyczne, założenia krajobrazowe...
-zabytki ruchome: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła, materiały biblioteczne, wytwory techniki, dzieła sztuki ludowej, przedmioty upamiętniaj±ce wydarzenia historyczne...
-zabytki archeologiczne: kurhany, cmentarzyska, pozostało¶ci osadnictwa, relikty działalno¶ci człowieka...
-elementy kultury niematerialnej: tradycje, technologie, miejsca pamięci narodowej, historyczne nazwy...


¦l±skie Centrum Dziedzictwa Kulturowego prowadzi działania dokumentacyjne, edukacyjne, informacyjne, wydawnicze, w tym między innymi:
-prace badawcze, studialne, projektowe i dokumentacyjne,
-dokumentowanie oraz gromadzenie danych i materiałów Ľródłowych z zakresu dziedzictwa kulturowego ziem wchodz±cych w skład województwa ¶l±skiego,
-opracowywanie ekspertyz, opinii, ekspertyz i raportów, w tym diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian w ¶rodowisku kulturowym,
-promocję dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów i form przekazu,
-przygotowywanie wystaw, szkoleń, odczytów, konferencji i sesji,
-prowadzenie działalno¶ci edukacyjnej,
-prowadzenie działalno¶ci wydawniczej i informacyjnej,
www.katowickimodernizm.pl


Zarz±d Województwa ¦l±skiego ogłosił: Otwarty konkurs wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2010 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Szczegóły na:
www.silesia-region.pl


Copyright 2007 by INTER-LAN Piotr Gawlik © Odwiedziło nas już: 746172 osób
www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl