INSTYTUCJA KULTURY SAMORZˇDU WOJEWÓDZTWA ¦LˇSKIEGO

ul.Juliusza Ligonia 7, 40-036 Katowice, tel./fax (032) 251-71-04                                                                                


Monitoring "Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie ¶l±skim na lata 2006 - 2009"


Obowi±zek prowadzenia kontroli stanu realizacji programu wynika z art. 87 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z cytowan± ustaw± Zarz±d Województwa ¦l±skiego ma obowi±zek sporz±dzić sprawozdanie ze stanu realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie ¦l±skim na Lata 2006-2009 i przedstawić je Sejmikowi Województwa w cyklu dwuletnim. Następnie sprawozdania te powinny być przekazywane Generalnemu Konserwatorowi Zabytków i Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w celu ich wykorzystania przy opracowywaniu, aktualizacji i realizacji krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Materiały do sporz±dzenia sprawozdań będ± pozyskiwane w ramach monitoringu, który polega na przygl±daniu się zmianom, jakie zachodz± w wyniku podejmowanych na terenie województwa inicjatyw w dziedzinie opieki nad zabytkami oraz na analizie zebranych danych.

Zachęcamy wszystkich prowadz±cych działania na rzecz opieki nad zabytkami do współpracy przy monitoringu Wojewódzkiego Program Opieki nad Zabytkami w Województwie ¦l±skim na Lata 2006-2009. Prosimy o przesyłanie informacji o prowadzonych i planowanych działaniach zwi±zanych z opiek± nad zabytkami na nasz adres internetowy scdk@poczta.pl . Wszystkie informacje zostan± wykorzystane przy monitoringu programu wojewódzkiego i zamieszczone na naszej stronie www.


  1. Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie ¦l±skim na Lata 2006-2009
  2. Monitoring "Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie ¦l±skim na Lata 2006-2009"
  3. Materiały pomocnicze dla samorz±dów terytorialnych oraz autorów programów dotycz±ce sporz±dzania gminnych programów opieki nad zabytkamiwww.katowickimodernizm.pl


Zarz±d Województwa ¦l±skiego ogłosił: Otwarty konkurs wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2010 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Szczegóły na:
www.silesia-region.pl


Copyright 2007 by INTER-LAN Piotr Gawlik © Odwiedziło nas już: 743444 osób
www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl