INSTYTUCJA KULTURY SAMORZˇDU WOJEWÓDZTWA ¦LˇSKIEGO

ul.Juliusza Ligonia 7, 40-036 Katowice, tel./fax (032) 251-71-04                                                                                

Szlak Zabytków Techniki Województwa ¦l±skiegowww.gosilesia.pl

Szlak Zabytków Techniki jest drugim, po Szlaku Architektury Drewnianej, szlakiem kulturowym w województwie ¶l±skim. Przedsięwzięcie to powstało z inicjatywy Zarz±du Województwa ¦l±skiego, było realizowane przez Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa ¦l±skiego. W procesie tworzenia szlaku uczestniczyły także ¦l±skie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach oraz ¦l±ska Organizacja Turystyczna. Ten szlak tematyczny ma stanowić nowy regionalny, markowy produkt turystyczny służ±cy promocji województwa, rozwojowi turystyki oraz ochronie dziedzictwa techniki.

Prace nad szlakiem rozpoczęto w 2004 r. Powstał wtedy projekt przedsięwzięcia, w którym zostały uwzględnione poszczególne etapy jego realizacji. Do prac nad nim zaproszono samorz±dy lokalne, wła¶cicieli obiektów, służby konserwatorskie oraz organizacje i firmy turystyczne. Dzięki konsultacjom z tymi podmiotami powstała wstępna lista obiektów, z której zostały wyłonione 52 obiekty wiod±ce. Podczas 9 wyjazdów terenowych zespół roboczy oceniał obiekty według różnych kryteriów wyboru (znaczenie dla historii architektury, techniki lub tradycji przemysłowych regionu, dostępno¶ć, infrastruktura okołoturystyczna, bezpieczeństwo zwiedzania, stan zachowania). Po analizie materiału z wizytacji terenowych utworzono listę obiektów wstępnie zaklasyfikowanych na szlak. Lista rekomendowanych obiektów została przedstawiona do zatwierdzenia Zarz±dowi Województwa ¦l±skiego. Ostatecznie Zarz±d wybrał 29 obiektów i zapewnił ¶rodki finansowe na dalsz± realizację szlaku.

Dalsze prace nad szlakiem polegały na opracowaniu jego logo i Katalogu Identyfikacji Wizualnej, czym zajęła się Polska Agencja Promocji Turystyki S.A. Agencja przeprowadziła także szkolenie w zakresie metod powołania i zasad funkcjonowania lokalnych organizacji turystycznych (LOT). Pokłosiem szkolenia był projekt statutu organizacji, która w przyszło¶ci stanie się koordynatorem szlaku. Kolejnym etapem było opracowanie graficzne tablic, ich wykonanie i montaż w terenie. Przygotowano także stronę internetow± (www.gosilesia.pl/szt) oraz szlakowe gadżety. Zwieńczeniem tych prac było otwarcie szlaku w paĽdzierniku 2006 r., które odbyło się w Muzeum Miejskim w Tychach. Równolegle z otwarciem w ¶rodkach masowego przekazu prowadzona była kampania reklamowa. Planowane jest także powołanie stowarzyszenia zarz±dzaj±cego szlakiem oraz wykonanie i montaż dojazdowego oznakowania drogowego.

Spo¶ród 29 obiektów, które weszły w skład szlaku, najwięcej, bo trzy, znajduje się w Katowicach, Zabrzu i Gliwicach, po dwa znajduj± się w czterech miastach województwa: Częstochowie, Bielsku-Białej, Tarnowskich Górach i Rudzie ¦l±skiej. Najwięcej obiektów reprezentuje branże górnicz± i kolejow±, oprócz tego reprezentowane s± branże hutnicza, spożywcza i inne, a także osiedla i kolonie robotnicze.

Anna Syska i Agnieszka WoĽniakowska
www.katowickimodernizm.pl


Zarz±d Województwa ¦l±skiego ogłosił: Otwarty konkurs wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2010 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Szczegóły na:
www.silesia-region.pl


Copyright 2007 by INTER-LAN Piotr Gawlik © Odwiedziło nas już: 743432 osób
www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl