INSTYTUCJA KULTURY SAMORZˇDU WOJEWÓDZTWA ¦LˇSKIEGO

ul.Juliusza Ligonia 7, 40-036 Katowice, tel./fax (032) 251-71-04                                                                                

Założenia rezydencjonalneZałożenia rezydencjonalne województwa s± zróżnicowane pod względem czasu, w którym powstały, oraz stylu, który reprezentuj±. W wielu z nich siedziba (pałac) powstała w wyniku przebudowy obiektów wcze¶niejszych, najczę¶ciej zamku, a park został założony na terenach otaczaj±cych zamek (np. Chałupki, Pszczyna, Żywiec). Czę¶ć obiektów powstała na surowym korzeniu, ale i ona z upływem czasu była przebudowywana.

Na terenie województwa w zasadzie nie zachowały się obiekty o czystej formie renesansowej czy barokowej. Style te z niewielkimi póĽniejszymi zmianami reprezentuj± m.in. rezydencje w Czechowicach Południowych (Czechowice Dziedzice), Gzichowie (Będzin), Irz±dzach, Kruszynie. W XVIII i XIX w. większo¶ć wcze¶niejszych rezydencji została przekomponowana - zgodnie z nowymi pr±dami artystycznymi - w układy krajobrazowe o różnych odmianach i formach.

Do naszych czasów najliczniej zachowały się założenia rezydencjonalne o formach nadanych im w 2. połowie XIX w. oraz na przełomie wieków XIX i XX. Był to okres powrotu do stylów historycznych. Wznoszone lub przebudowywane wówczas pałace przybierały formy neoromańskie, neogotyckie, neorenesansowe, neobarokowe i neoklasycystyczne (np. Brynek, Miechowice, Nakło gm. ¦wierklaniec, Pławniowice, Promnice, Rudy). Towarzyszyły im parki krajobrazowe: romantyczne, neoklasycystyczne, naturalistyczne, często przechodz±ce w krajobraz komponowany całego dominium (np. Koszęcin, ¦wierklaniec). Bardzo interesuj±cym przykładem poł±czenia założenia rezydencjonalnego i terenów s±siednich w naturalistyczn± kompozycję krajobrazow± jest Złoty Potok.
W województwie ¶l±skim zidentyfikowano ok. 250 obiektów rezydencjonalnych, w tym:
  • blisko 100 założeń pałacowo-parkowych, z których kilka zostało okre¶lonych jako obszary krajobrazu komponowanego (np. Koszęcin, Pszczyna, Repty, ¦wierklaniec, Żywiec),
  • blisko 150 założeń dworsko-parkowych,
  • liczne założenia folwarczne.
Martyna Walker
www.katowickimodernizm.pl


Zarz±d Województwa ¦l±skiego ogłosił: Otwarty konkurs wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2010 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Szczegóły na:
www.silesia-region.pl


Copyright 2007 by INTER-LAN Piotr Gawlik © Odwiedziło nas już: 743412 osób
www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl www.plusfakt.pl